terug

toblach

Maastrichtse Ski Club

Lidmaatschap

JAARCONTRIBUTIE

hoofdlid € 85,-

gezinslid € 70,-

3 PROEFTRAININGEN GRATIS!


Deelname aan activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club is voor eigen risico

Aanmeldingsformulier
Het lidmaatschap van de Maastrichtse Ski Club wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Conform de bepalingen in de Wetswijziging opzeggen lidmaatschap - Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van boek 2 en boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgend verlengen en opzegtermijn van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten), gepubliceerd in het Staatsblad, Jaargang 2010, Nr. 789 - onderstaand de binnen de Maastrichtse Ski Club geldende afspraken inzake het clublidmaatschap conform de statuten van de vereniging:

Arikel 6.1.Een lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.door overlijden van het lid,
b.door opzegging door het lid,
c.door opzegging namens de vereniging,
d.door ontzetting.
2.0pzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden - tegen het einde van een verenigingsjaar.Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn.Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
3.0pzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten en/of het huishoudelijk reglement worden gesteld, alsmede niet handelt volgens de verenigingsbesluiten,kan opzegging van het lidmaatschap door de vereniging met onmiddelijke ingang plaats vinden.De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,dat het betrokken lid ten spoedigste van het beslui, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot nietig verklaring van de ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak,eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd,tenzij het bestuur anders besluit.
6.Een lid kan binnen één maand,nadat hem een besluit,waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard,is bekend geworden of is medegedeeld,door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.

Disclaimer:

De op de site getoonde informatie wordt door de Maastrichtse Ski Club met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd.


Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade tengevolge van toegang tot en gebruik van de site wordt door de Maastrichtse Ski Club uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.